Aktualności

 • 2 czerwca 2015

  Szanowni Państwo

  uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2015 r. biuro będzie nieczynne.
  Serdecznie zapraszamy w pozostałe dni robocze.

 • 22 grudnia 2014

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 r. Biuro Projektu będzie czynne w godzinach 8:00 – 12:00.

 • 15 grudnia 2014

  Szanowni Państwo

  Informujemy o ostatecznych wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 • 04 grudnia 2014

  WYNIKI PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

  Szanowni Państwo, Informujemy o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Wstępna Lista Rankingowa Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 • 27 listopada 2014

  Szanowni Państwo

  Komisja Oceny Wniosków dokonująca oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków (KOW) o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, par. 6, ust. 1 uznała, że Wnioski zawierają uchybienia formalne, a tym samym nie podlegają ocenie merytorycznej i trafiają ponownie do oceny formalnej. Zauważone uchybienie formalne polega na tym, że złożone Rachunki zysków i strat zostały przygotowane niezgodnie z Regulaminem Przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości par.11, ust. 5. Obejmują one okres jednego miesiąca, a powinny być przygotowane narastająco od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej do ostatniego dnia zamkniętego miesiąca. To uchybienie nie pozwala na rzetelną ocenę merytoryczną.

  Wezwano Beneficjentów Pomocy do uzupełnienia informacji i złożenia ponownie uproszczonego sprawozdania finansowego tj.: Uproszczonego bilansu i Rachunku zysków i strat w terminie do 28 listopada 2014 r. do godz.16:00.

  Wznowienie obrad KOW nastąpi 02.12.2014 r. a planowane zakończenie obrad to 03.12.2014 r.

 • 30 października 2014

  Informacja

  Informujemy, że w dniu 10 listopada 2014 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

 • 17 października 2014

  Szanowni Państwo

  Stowarzyszenie B-4 pragnie poinformować o rozpoczęciu naboru Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja”. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 20 października 2014 r. i zakończy się 31 października 2014 r. w godzinach pracy Biura tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

  Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

  Stowarzyszenie B-4
  Oddział w Łodzi
  ul. Gdańska 80 (parter, wejście C)
  90-613 Łódź


  Wnioski, które wpłyną do Biura po godz. 16:00 w ostatnim dniu naboru nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku do biura a nie data nadania przesyłki na poczcie (§6 punkty 11-15 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).

  Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości (§11, pkt. 5) Beneficjenci pomocy zainteresowani otrzymaniem przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego doradczego wsparcia pomostowego składają „Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego” w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona na zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) wraz z załącznikami:


  - Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy (jeśli dotyczy) z ZUS oraz zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem w/w Wniosku),
  - Uproszczone sprawozdanie finansowe: uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni miesiąc (narastająco od momentu rozpoczęcia działalności oraz aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę - PIT/CIT /jeśli dotyczy/,
  - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających, stanowiące załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości,
  - Zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  - Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia.
  - Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium tzw. jednego przedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 15 do Regulaminu przyznawania wsparcia.
  - Oświadczenie dotyczące połączenia/przejęcia/podziału przedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania wsparcia.

  Jednocześnie przypominamy, że wniosek należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeżeli składane są kopie dokumentów to powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą i podpisem. Każdy z 2 egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami powinien być trwale spięty (np. zbindowany, oprawiony w formie skoroszytu, itp.) (obowiązują zasady jak przy składaniu wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe, tj. § 6 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).

 • 25 czerwca 2014

  Szanowni Państwo

  Przekazujemy Informację dotyczącą wydatkowania przyznanej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  Informacja dla Beneficjentów - dotacja

 • 11 czerwca 2014

  Szanowni Państwo

  WYNIKI PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
  Szanowni Państwo, Informujemy o ostatecznych wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

  Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • 11 czerwca 2014

  Szanowni Państwo

  WYNIKI PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
  Szanowni Państwo, Informujemy o ostatecznych wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja).

  Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
 • 29 maja 2014

  Szanowni Państwo

  WYNIKI PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
  Szanowni Państwo, Informujemy o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

  Wstępna Lista Rankingowa Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • 29 maja 2014

  Szanowni Państwo

  WYNIKI PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
  Szanowni Państwo, Informujemy o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja).

  Wstępna Lista Rankingowa Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
 • 17 kwietnia 2014

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r. Biuro Projektu znajdujące się na ul. Gdańskiej 80, 90-613 Łódź będzie nieczynne.

 • 17 kwietnia 2014

  TERMIN NABORU WNIOSKÓW

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja ” nr projektu POKL.08.01.02-10-005/13 par. 6 Warunki ubiegania się o wsparcie finansowe i pomostowe; pkt.10; Stowarzyszenie B-4 pragnie poinformować o rozpoczęciu naboru:


  1. Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

  2. Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.


  Przyjmowanie ww. wniosków rozpocznie się w dniu 22 kwietnia 2014 r. i zakończy się w dniu 7 maja 2014 r. Kompletne Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w Biurze projektu znajdującym się na ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu korespondencji do Biura Projektu).


  Informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r. Biuro Projektu będzie nieczynne i w tym dniu nie będzie możliwe złożenie Wniosku.


  Nie ma możliwości składania Wniosków poprzez przesłanie e-mailem lub faksem. Wnioski, które wpłyną po godzinie 16:00 ostatniego dnia naboru nie są przyjmowane, nie są brane pod uwagę i nie są zwracane.


  Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź; oraz na stronie internetowej projektu www.zsp2.b4ngo.pl

 • 3 marca 2014

  Działa już oficjalny fanpage Stowarzyszenia B-4 na Facebooku!

  Profil jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/stowarzyszenieB4

  Na naszym fanpage'u na bieżąco będziemy informować o działalności Stowarzyszenia oraz wszystkich ciekawych inicjatywach podejmowanych przez zaprzyjaźnione z nami organizacje i instytucje.

  Zachęcamy wszystkich użytkowników Facebooka do „polubienia” i „śledzenia” naszego serwisu. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli dotrzeć z naszym przekazem do dużo większej ilości osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

  Dziękujemy za współpracę!

  Zespół Stowarzyszenia B-4

 • 3 marca 2014

  Szanowni Państwo

  Pragniemy poinformować, że w dniu 03.03.2014 r. Komisja Rekrutacyjna Odwoławcza zakończyła ocenę Wniosków o ponowną weryfikacji decyzji o przyjęciu do projektu.

  Ostateczna Lista rankingowa dostępna jest w odnośnikach poniżej:

  Ostateczna Lista rankingowa kandydatów do projektu – ścieżka A
  Ostateczna Lista rankingowa kandydatów do projektu – ścieżka B

  Ostateczna lista rankingowa dostępna jest także w Biurze Projektu w Łodzi, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź.

 • 21 lutego 2014

  Szanowni Państwo

  Pragniemy poinformować, że w dniu 21.02.2014 r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną kandydatów do projektu.

  Wstępna Lista rankingowa dostępna jest w odnośnikach poniżej:

  Wstępna Lista rankingowa kandydatów do projektu – ścieżka A
  Wstępna Lista rankingowa kandydatów do projektu – ścieżka B

  Wstępna lista rankingowa dostępna jest także w Biurze Projektu w Łodzi, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź.

  Do każdego kandydata zostanie wysłane pismo (drogą elektroniczną i pocztową) z wynikami oceny oraz uzasadnieniem.

  Zgodnie z §9 Regulaminu rekrutacji przysługuje Państwu prawo do pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. do godz. 16:00. Pisemne odwołanie należy dostarczyć do Biura Projektu drogą pocztową lub osobiście na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji. Rozpatrzeniu poddane zostaną wyłącznie odwołania złożone w oryginale i w wyznaczonym terminie (decyduje data i godzina otrzymania odwołania przez Stowarzyszenie B-4).

  Z osobami znajdującymi się na liście osób zakwalifikowanych zostaną podpisane umowy po zakończeniu procedury odwoławczej, tj. po 28 lutego 2014 r. jednak nie później niż w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia (np. doradztwa).

 • 14 lutego 2014

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że przewidywany termin zakończenia oceny merytorycznej kandydatów do projektu i ogłoszenie wstępnej listy rankingowej to dzień 21 lutego 2014 r.
  Wstępna lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie projektu www.zsp2.b4ngo.pl oraz w Biurze Projektu w Łodzi, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź.

 • 02 grudnia 2013

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że rekrutacja do projektu „Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja” będzie prowadzona w okresie od 18 grudnia 2013 r. do 17 stycznia 2014 r.
  Informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie Rekrutacja.
  Regulamin rekrutacji dla ścieżki A oraz dla ścieżki B wraz z załącznikami znajdują się na stronie Do pobrania.