O projekcie

W województwie łódzkim, pomimo podejmowanych działań przez różne instytucje, ciągle istnieje problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Na koniec marca 2013 r. na terenie województwa łódzkiego zarejestrowanych było 164 006 osób bezrobotnych a stopa bezrobocia wynosiła 14,9% (Statystyki, WUP Łódź). W śród bezrobotnych prawie 10 000 osób to osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy. W okresie 01-03.2013 r. zwolnień grupowych i monitorowanych dokonało 14 firm z łączną liczbą osób zwolnionych – 294 osób. W PUP zarejestrowało się aż 1065 osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy a tylko 469 podjęło pracę.

Projekt „Zadbaj o Swoją Przyszłość II edycja” idealnie wpasowuje się w istotne problemy osób pozostających bez pracy, dając im możliwość zmiany lub podniesienia kwalifikacji zawodowych lub założenia własnej działalności gospodarczej. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie psychologiczne, szkoleniowe oraz doradcze, tak aby każdy z uczestników mógł skutecznie znaleźć swoje nowe miejsce na rynku pracy.

Cele projektu

Celem projektu jest pozyskanie zatrudnienia przez min. 70% uczestników projektu tj. 35 osób z terenu województwa łódzkiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia. Realizacja celu jest przewidziana do 30.06.2015 r.

Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn zamieszkujących tereny województwa łódzkiego zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne. W projekcie założono udział 50 osób (25 kobiet i 25 mężczyzn), w tym:
-30 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- 15 osób nieaktywnych zawodowo zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- 5 osób zatrudnionych przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne.

Więcej na temat uczestników projektu oraz rekrutacji znajduje się w zakładce: Rekrutacja.

Działania

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia:

Ścieżka Aktywizacja zawodowa (w skrócie: ścieżka A):

 • poradnictwo zawodowe,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia według potrzeb w celu poniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • staże zawodowe.


Ścieżka Biznes (w skrócie: ścieżka B):

 • poradnictwo zawodowe,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • akredytowane szkolenie biznesowe "Jak zostać własnym pracodawcą",
 • możliwość otrzymania dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000,00 zł,
 • finansowe wsparcie pomostowe do wysokości 1600,00 zł/m-c przez 6 lub 12 miesięcy,
 • wsparcie doradcze (doradztwo strategiczne, finansowe, prawne).


Korzyści z udziału w projekcie

 • gwarancja pozyskania zatrudnienia przez min. 70% uczestników projektu (tj. min. 35 osób),
 • zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
 • bezpłatne szkolenia zawodowe oraz 6. miesięczne staże zawodowe - dla uczestników ścieżki A,
 • podwyższenie poziomu przedsiębiorczości,
 • zdobycie praktycznej wiedzy o tym, jak prowadzić własną działalność gospodarczą – dla uczestników ścieżki B,
 • pozyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (do 40 000,00 zł) oraz wsparcia pomostowego finansowego i doradczego (przez 6 lub 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej) – dla uczestników ścieżki B.


Uczestnikom zapewniamy:

 • kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej,
 • wykwalifikowaną kadrę wykładowców i doradców,
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • dodatek szkoleniowy,
 • stypendium za udział w stażu, pokrycie kosztów badań lekarskich przed stażem i ubezpieczenie NW,
 • serwis kawowy podczas poradnictwa i doradztwa oraz catering podczas szkolenia.