Rekrutacja

Projekt jest skierowany do 50 osób (w tym 25 kobiet i 25 mężczyzn), zamieszkujących teren województwa łódzkiego, w tym: 30 osób bezrobotnych i 15 osób nieaktywnych zawodowo zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 5 osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne.

Poszukujemy osób, które wykażą się dużym zaangażowaniem oraz determinacją, aby zmienić swoją sytuację zawodową.

Kandydaci do projektu muszą spełnić następujące kryteria formalne, które są warunkiem koniecznym udziału w projekcie:

Dla ścieżki zawodowej A (10 osób, 5 kobiet, 5 mężczyzn):

Uczestnikiem Projektu ścieżki A może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do Projektu[ ] spełnia łącznie następujące warunki:

 • zamierza podnieść/zmienić swoje kwalifikacje zawodowe oraz podjąć zatrudnienie;
 • jest mieszkańcem woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • należy do jednej z poniżej wymienionych grup docelowych:
  • jest osobą zwolnioną tj. utraciła pracę (praca na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu[1] oraz jednocześnie zalicza się do grupy: bezrobotna lub nieaktywna zawodowo
   lub
  • jest przewidziana do zwolnienia przez pracodawcę przechodzącego procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne.


Dla ścieżki biznesowej B (40 osób, 20 kobiet, 20 mężczyzn):
Uczestnikiem Projektu ścieżki B może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do Projektu[1] spełnia łącznie następujące warunki:

 • zamierza rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu[1] nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego ani nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej),
 • jest mieszkańcem woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • nie jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Beneficjenta lub wykonawcy w projekcie[2],
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, ani nie został przeciw niej wystawiony egzekucyjny tytuł wykonawczy,
 • nie korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • należy do jednej z poniżej wymienionych grup docelowych:
  • jest osobą zwolnioną tj. utraciła pracę (praca na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu[1] oraz jednocześnie zalicza się do grupy: bezrobotna lub nieaktywna zawodowo
   lub
  • est przewidziana do zwolnienia przez pracodawcę przechodzącego procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne.[1] Za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień, w którym uczestnik rozpoczął udział w pierwszej formie wsparcia np. doradztwie, szkoleniu i podpisał umowę.
[2] Poprzez osobę zaangażowaną należy rozumieć osobę, która na jakimkolwiek etapie realizacji Projektu wykonywała w nim jakiekolwiek czynności na podstawie umowy z Beneficjentem bądź wykonawcą.

Etapy rekrutacji Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w biurze projektu w okresie od 18 grudnia 2013 r. do 17 stycznia 2014 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

Formularze można składać osobiście lub drogą pocztową kierowaną na adres biura. Wnioski przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą honorowane z uwagi na wymóg dotyczący oryginału podpisów na każdym z dokumentów rekrutacyjnych.

Formularze dostarczone po godzinie 16.00 dnia 17.01.2014 r. – niezależnie od daty stempla pocztowego będą ocenione wyłącznie w przypadku przedłużenia rekrutacji. Odpowiedzialność za dostarczenie formularza w terminie spoczywa na Kandydacie.

Okres naboru może ulec skróceniu w przypadku, gdy liczba otrzymanych formularzy zgłoszeniowych do ścieżki A przekroczy 20, a w przypadku ścieżki B, gdy przekroczy 60. Informacja o skróceniu okresu rekrutacji zostanie umieszczona na http://zsp2.b4ngo.pl/?strona=aktualnosci. Rekrutacja może zostać zakończona nie wcześniej niż 5 dni od publicznego ogłoszenia wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

I. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie i skompletowanie formularza zgłoszeniowego dla odpowiedniej Ścieżki Projektu oraz przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do biura projektu na adres:
Biuro Stowarzyszenia B-4
ul. Gdańska 80 (budynek RES POLONA, wejście C, parter)
90-613 Łódź

Formularz zgłoszeniowy powinien być kompletny, tj. powinny być dostarczone niezbędne dokumenty będące jego elementami:

Ścieżka zawodowa A:

 • Formularz rekrutacyjny dla ścieżki A.
 • Oświadczenie Kandydata na Uczestnika Projektu/ Deklaracja udziału w Projekcie.
 • Kopia świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie pracodawcy (składane w sytuacji kiedy ze świadectwa pracy nie wynika jednoznacznie, iż rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
  lub
 • wypowiedzenie stosunku pracy lub wypowiedzenie stosunku służbowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie pracodawcy (składane w sytuacji kiedy z treści wypowiedzenia stosunku pracy nie wynika jednoznacznie, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne)
  lub
 • w przypadku osób, które pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych – kserokopia umowy cywilnoprawnej (potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie zleceniodawcy (potwierdzające, iż rozwiązanie umowy cywilno-prawnej nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy).
 • Zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego z UP – dot. osób zarejestrowanych w PUP właściwym dla miejsca zameldowania (obowiązkowe dla osób wcześniej pracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej).

Ścieżka biznesowa B:

 • Formularz rekrutacyjny zawierający m.in. opis planowanego przedsięwzięcia.
 • Oświadczenie Kandydata na Uczestnika Projektu/ Deklaracja udziału w Projekcie (cz. 2).
 • Kopia świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie pracodawcy (cz. 3) (składane w sytuacji, kiedy ze świadectwa pracy nie wynika jednoznacznie, iż rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy);
  lub
 • wypowiedzenie stosunku pracy lub wypowiedzenie stosunku służbowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie pracodawcy (cz. 4) (składane w sytuacji, kiedy z treści wypowiedzenia stosunku pracy nie wynika jednoznacznie, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjno-modernizacyjne);
  lub
 • w przypadku osób, które pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych – kserokopia umowy cywilnoprawnej (potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie zleceniodawcy (potwierdzające, iż rozwiązanie umowy cywilno-prawnej nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy cz. 5).
 • Zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego z UP – dot. osób zarejestrowanych w PUP właściwym dla miejsca zameldowania.


Dokumenty są dostępne w "Do pobrania".

!Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do projektu dla ścieżki A i dla ścieżki B!

II. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych

Na tym etapie zostaną zweryfikowane formularze zgłoszeniowe pod kątem spełniania kryteriów formalnych, wskazanych powyżej.

III. Ocena merytoryczna

Ścieżka zawodowa A:
Etap ten polega na badaniu predyspozycji dotyczących skłonności i zdolności do przekwalifikowania się, motywacji podjęcia pracy i udziału w projekcie.

Ścieżka biznesowa B:
Etap ten polega na badaniu predyspozycji dotyczących skłonności i zdolności do przekwalifikowania się, motywacji podjęcia pracy i udziału w projekcie. Ponadto ocenie podlegać będą posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym predyspozycje przedsiębiorcze oraz realność opisu planowanej działalności gospodarczej wraz z planowanym kosztem inwestycji.

IV. Ogłoszenie wyników

Po zakończeniu oceny merytorycznej wstępna lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie projektu www.zsp2.b4ngo.pl oraz w biurze Projektu w Łodzi, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź.

Następnie w terminie 1 dnia roboczego od zakończenia ponownej oceny merytorycznej w skutek składanych odwołań na stronie projektu www.zsp2.b4ngo.pl oraz w biurze Projektu w Łodzi, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź zamieszczona zostanie ostateczne lista rankingowa uszeregowana pod względem uzyskanej punktacji.

V. Podpisanie umów uczestnictwa

Z osobami, które będą znajdować się na liście osób zakwalifikowanych zostaną podpisane umowy:
- w przypadku ścieżki A – Umowa uczestnictwa w projekcie
- w przypadku ścieżki B – Umowa o udzielnie wsparcia szkoleniowo-doradczego