Ścieżka zawodowa A

ŚCIEŻKA AKTYWIZACJA ZAWODOWA (ścieżka A)


Dokonując wyboru ścieżki zawodowej A w ramach Projektu „Zadbaj o Swoją Przyszłość - II edycja", Uczestnik deklaruje chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych lub zdobywania nowych umiejętności oraz chęć odbycia płatnych staży zawodowych mających na celu przygotowanie i pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy.

Ścieżka zawodowa A przeznaczona jest dla 10 osób w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn.

Formy wsparcia w ramach ścieżki A – Aktywizacja zawodowa

1. Poradnictwo zawodowe ma na celu szczegółową analizę predyspozycji zawodowych, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych zakończoną wyborem szkoleń według potrzeb. W zależności od potrzeb każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z 3-4 godz. poradnictwa zawodowego.

2. Poradnictwo psychologiczne służy kompleksową pomocą w znalezieniu się w nowej sytuacji na rynku pracy. Ten element realizowany jest zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu. Każdy Uczestnik może skorzystać z ok. 3 godzin poradnictwa psychologicznego.

3. Pośrednictwo pracy to kompleksowa pomoc w znalezieniu praktyk, staży i pracy. Uczestnicy mogą skorzystać z śr. 3 godzin pośrednictwa pracy na miesiąc zarówno przed jak i po stażach.

4. Szkolenia według potrzeb. Uczestnicy Projektu zostaną skierowani na szkolenia zawodowe, mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji. Dobór szkoleń dla poszczególnych uczestników projektu będzie odbywał się na podstawie analizy predyspozycji i możliwości danej osoby, jej profilu osobowości oraz zapotrzebowania pracodawców. Szkolenia, na które będą kierowani uczestnicy kończyć się będą:
- egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje
lub
- uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra
lub
- będą prowadzone w oparciu o certyfikowane programy nauczania.

Średni czas trwania szkolenia zależy od jego rodzaju – ok. 130 godzin. Uczestnicy otrzymają dodatek szkoleniowy i zwrot kosztów dojazdu.

5. Staże zawodowe. Uczestnicy Projektu zostaną skierowani na 6. miesięczne, płatne staże zawodowe, które pozwolą w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie szkoleń. Staże odbywać się będą na podstawie umowy, według programu stażu. Uczestnicy otrzymają comiesięczne wynagrodzenie za udział w stażu, opinię pracodawcy oraz zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego.

Blokowy harmonogram działań w ramach ścieżki A

Rekrutacja
18.12.2013 r. – 17.01.2014 r. Nabór kandydatów na uczestników projektu ścieżki A
20-31.01.2014 r. Ocena merytoryczna, w tym diagnoza doradcy zawodowego/ psychologa

Poradnictwo zawodowe
Luty - marzec 2014 r.

Poradnictwo psychologiczne
Luty - lipiec 2014 r.

Pośrednictwo pracy
Marzec – sierpień 2014 r. przed rozpoczęciem staży
Marzec – czerwiec 2015 r. po zakończeniu staży

Szkolenie wg potrzeb
Kwiecień – sierpień 2014 r.

Staże zawodowe
Wrzesień 2014 r. – luty 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zarówno procesu rekrutacji oraz wymagań dotyczących kwalifikacji do Ścieżki zawodowej A znajdują się w dokumentach dostępnych w sekcji "Do pobrania".