Ścieżka biznesowa B

Ścieżka biznesowa B Projektu "Zadbaj o Swoją Przyszłość - II edycja" przeznaczona jest dla osób, które zamierzają realizować swoją przyszłą karierę zawodową w formie samo zatrudnienia tj. zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Szkolenia i doradztwo biznesowe, dotacje na założenie firmy oraz wsparcie pomostowe oferowane w Ścieżce B stanowią nieocenioną pomoc w realizacji tych planów.

Ścieżka biznesowa B przeznaczona jest dla 40 osób w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn.

Formy wsparcia w ramach ścieżki A – Aktywizacja zawodowa

1. Poradnictwo zawodowe ma na celu szczegółową analizę predyspozycji do wykonywania zawodu oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych. Dla każdego Uczestnika przewidziane jest ok. 3-4 godziny poradnictwa zawodowego.

2. Poradnictwo psychologiczne służy kompleksową pomocą w znalezieniu się w nowej sytuacji na rynku pracy. Ten element realizowany jest zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu. Każdy Uczestnik może skorzystać z około 3 godzin poradnictwa psychologicznego.

3. Szkolenie biznesowe "Jak zostać własnym pracodawcą"

Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres szkolenia obejmuje prawne i finansowe aspekty podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej m.in. formy prawne, kroki rejestracji, prawo podatkowe, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji, analizę ekonomiczno-finansową, zasady budowy i sporządzania biznesplanów i wniosków, fundusze UE dla firm.

Szkolenie jest szkoleniem akredytowanym przez Kuratora Oświaty (decyzja nr WSA.021-1/5/06). Liczba godzin szkolenia 100, w tym, 60 godz. wykłady i 40 godz. warsztaty. Uczestnicy otrzymają dodatek szkoleniowy i zwrot kosztów dojazdu.

4. Doradztwo biznesowe. W celu pogłębienia swojej wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wszyscy Uczestnicy ścieżki B skorzystają z sześciu godzin doradztwa indywidualnego oraz dziesięciu godzin doradztwa grupowego (dwa spotkania po 5 godz.). Zakres doradztwa: doradztwo strategiczne z aspektami prawa oraz finansowe.

5. Jednorazowa dotacja na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej do max. wysokości 40 000 zł

O przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się uczestnicy, którzy skorzystali ze wszystkich form wsparcia przewidzianych dla ścieżki B. Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji. W ramach projektu udzielanych zostanie 30 jednorazowych, bezzwrotnych dotacji na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałej działalności gospodarczej, przy czym maksymalna wartość wsparcia dla jednego Uczestnika projektu wynosi 40 000 PLN. Przedsiębiorcom, którzy otrzymają dotację zostanie wydane zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą otrzymać osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie jednego roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach Projektu (wpis do CEIDG, rejestracja w KRS) lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.

Uczestnik projektu, który otrzyma dotację na otworzenie działalności gospodarczej (zwany Beneficjentem pomocy) jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Działalność gospodarcza, która działa w okresie krótszym niż 12 miesięcy skutkuje zobowiązaniem Beneficjenta pomocy do zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi jak w przypadku zaległości podatkowych.

6. Wsparcie pomostowe (doradcze i finansowe) dla 30 osób.

Finansowe wsparcie pomostowe jest udzielane w miesięcznych transzach przez 6 miesięcy, w wysokości 1 600,00 PLN. Ma ono na celu ułatwienie funkcjonowania działalności gospodarczej oraz pokrycie niezbędnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności, niezależnie od poziomu przychodów – w szczególności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, kosztów wynajmu lokalu, kosztów marketingu i promocji.

Doradcze wsparcie pomostowe zostanie udzielone w wymiarze 2 godz./osobę w miesiącu. Uczestnicy otrzymają wsparcie w aspektach strategicznych, prawnych oraz finansowych. Celem doradztwa będzie weryfikacja planów z ich wdrażaniem oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

7. Przedłużone wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze) dla 20 osób.

Uczestnicy Projektu, którzy skorzystali z podstawowego wsparcia pomostowego, może ubiegać się o przedłużenie korzystania ze wsparcia, na tych samych warunkach, na okres kolejnych 6 miesięcy. Z tzw. przedłużonego wsparcia pomostowego skorzysta 20 osób.

Blokowy harmonogram działań w ramach ścieżki B

Rekrutacja
18.12.2013 r. – 17.01.2014 r. Nabór kandydatów na uczestników projektu ścieżki B
20-31.01.2014 r. Ocena merytoryczna, w tym diagnoza doradcy zawodowego/ psychologa oraz rozmowa kwalifikacyjna

Poradnictwo zawodowe
Luty - marzec 2014 r.

Poradnictwo psychologiczne
Luty - lipiec 2014 r.

Szkolenia biznesowe
Luty - kwiecień 2014

Doradztwo biznesowe
Luty - kwiecień 2014 r.

Przyznawanie wsparcia finansowego
Kwiecień 2014 r. – składanie wniosków wraz z biznes planami
Maj 2014 r. – ocena wniosków i biznesplanów i otworzenie działalności gospodarczych
Czerwiec 2014 r. – wypłata dofinansowań
Lipiec 2014 r. – czerwiec 2015 r. – monitoring otworzonych działalności gospodarczych

Przyznawanie wsparcia pomostowego finansowego i doradczego
Kwiecień 2014 r. – składanie wniosków wraz z biznes planami
Maj 2014 r. – ocena wniosków i biznesplanów i otworzenie działalności gospodarczych
Czerwiec – Listopad 2014 r. – wypłata comiesięcznego wsparcia pomostowego finansowego
Czerwiec – Listopad 2014 r. – doradztwo pomostowe

Przyznawanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego i doradczego
Listopad 2014 r. – składanie wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone
Listopad 2014 r. – ocena wniosków
Grudzień 2015 r. – Maj 2015 r. – wypłata comiesięcznego wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego
Grudzień 2015 r. – Maj 2015 r. – doradztwo pomostowe przedłużone

Szczegółowe informacje dotyczące zarówno procesu rekrutacji oraz wymagań dotyczących kwalifikacji do Ścieżki biznesowej B, a także informacje dotyczące przyznawania wsparcia finansowego, znajdują się w dokumentach dostępnych w sekcji "Do pobrania".